Prečítané: 4436x

„Duch sestier Božského Vykupiteľa má byť Duchom Ježiša Krista“ 
(bl. Alfonza Mária Eppingerová)
 

Mnohí z nás sú ešte stále pod vplyvom silných dojmov blahorečenia zakladateľky, blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej. Veľká radosť a nadšenie prenikali slávenie v Štrasburgu. Rôznorodosť, v ktorej sa rozvíjali kongregácie pochádzajúce zo založenia blahoslavenej Alfonzy Márie, poukazuje na plnosť vykúpenia, ale aj potrebu vykúpenia človeka, ktorá sa nám stáva stále jasnejšou.   

 

Blahorečenie je zároveň začiatkom jubilejného roka založenia našej kongregácie 28. augusta 1849. V roku 2019 budeme sláviť 170 rokov založenia kongregácie.

Z tejto príležitosti nám Cirkev, podľa svojej tradície, udeľuje plnomocné odpustky v čase od 10. septembra 2018 do 28. augusta 2019. Túto možnosť, ktorú nám ponúka Cirkev, môže využiť každý veriaci, v duchu a v charizme blahoslavenej Alfonzy Márie, zodpovedne pre svoj osobný život viery a  duchovný rozvoj.   

Blahorečenie a udelenie odpustkov sú znamením toho, že ako Cirkev a zároveň v Cirkvi môžeme čerpať z pokladu viery, života, skúsenosti a milosti. Radosť z blahorečenia a túžba získať odpustky nám zároveň v žiadnom prípade nesmú zatlačiť do úzadia stredobod kresťanského posolstva – Boh sa stal v Ježišovi človekom, aby nás vykúpil.   

Blahorečenie našej zakladateľky nám jasne ukázalo, ako silne žila z tajomstva vykúpenia, ako vykupujúco a verne žila celý svoj život, svoje povolanie a nevzdala sa. Jej naliehavá prosba sa završuje vo výpovedi: „Duch sestier Božského Vykupiteľa má byť Duchom Ježiša Krista“ (Prvé pravidlá I, III).

Ak veríme v milujúceho, ľuďom nakloneného Boha, tak má byť tiež citeľný a viditeľný v našom živote, pôsobení a konaní, v našom spoločenstve, v našej modlitbe a práci, jednoducho v našich rôznych životných situáciách. 
Usilujme sa svedčiť o tejto vykupujúcej a milosrdnej Božej láske, buďme ľudom nablízku a prijímajme ich takých, akí sú, aby vykúpenie, oslobodenie a premena boli možnými. 

Blahoslavená Alfonza Mária, oroduj za nás! 

 (z Obežníka generálnej predstavenej sr. Johanny Vogl k Slávnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa)

Dekrét o udelení plnomocných odpustkoch:
- originál v latinčine
- text v slovenčine

 

Modlitba sestier Božského Vykupiteľa
a ich spolupracovníkov

Pane, Ježišu Kriste,
ty si zveril Cirkvi
ohlasovanie tvojho posolstvo a život podľa neho.
Ďakujeme ti za dôveru,
ktorú si dal ľuďom.
Ďakujeme ti za našu blahoslavenú matku Alfonzu Máriu,
ktorá je nám v tejto úlohe vzorom.
Daruj nám dary, ktoré vložila do svojho diela:
dôveru a sebadôveru, odvahu a radosť,
zodpovednosť a solidaritu,
citlivosť pre všetkých trpiacich a ochotu pomôcť vo všetkých núdzových situáciách.
Posilni našu vieru, aby sme sa nevyhýbali svetu a jeho výzvam.
Vzbuď v nás nádej, aby sme šírili radosť
a siali dobré semeno tam, kde sa staráme o ľudí.
Posilni lásku, aby sme zodpovedne spolupracovali
na rozvoji Cirkvi a spoločnosti, v ktorej človek je stredobodom.
Naše spoločenstvo nech je začiatkom
tvojho budúceho kráľovstva. Amen.