.

"Omni in re, semper, et ubique tantum Deum video, ipsum Deum." MAM

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Sestry Božského Vykupiteľa sú povolané dať celý svoj život do služby vykúpenia

 

       V uskutočňovaní nášho poslania v Cirkvi a v duchu zakladateľky matky Alfonzy Márie Eppingerovej, spojené s Kristom chceme v láske a jednoduchosti slúžiť Božiemu kráľovstvu a byť nástrojom Božej lásky prostredníctvom skutkov telesného a duchovného milosrdenstva, ktoré pomáhajú telesnej schránke a posilňujú ju, no hlavne prinášajú pokoj a uzdravenie duši človeka. Svojou prítomnosťou a pozornosťou chceme slúžiť ľuďom na okraji spoločnosti, načúvať im a byť vnímavými pre pomoc v akejkoľvek materiálnej či duchovnej núdzi.

       Naša zakladateľka vnímajúc potreby vtedajšej doby sa zameriavala na chudobných a trpiacich bez rozdielu veku, náboženstva, rodu a  pôvodu. Svoju pozornosť venovala najmä ošetrovaniu chorých v ich príbytkoch, starostlivosti o chudobných, vyučovaniu chudobných a opustených detí. Pomáhala úbohým a ujímala sa tých, o ktorých nikto nejavil záujem. Avšak hlavným cieľom bola starostlivosť o spásu človeka, zmierňovanie utrpenia a darovanie nádeje.

       Naše povolanie sestier Božského Vykupiteľa nám dáva možnosť aj dnes žiť charizmu matky Alfonzy Márie. Našou úlohou je dať ľuďom okúsiť, že Kristovo spásonosné dielo sa napĺňa už teraz. Sme povolané celý svoj život dať do služby vykúpenia. Náš život je založený na Božej láske, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi. To nás uschopňuje žiť z tajomstva vykúpenia v radosti a slobode. V Prvých pravidlách zakladateľka hovorí: Sestry Božského Vykupiteľa majú v chudobných a chorých slúžiť Kristovi podľa slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)

       Aby sme dokázali slúžiť tak, ako matka Alfonza Mária, je potrebné mať duchovný základ, ako mala ona: „Duch dcér Božského Vykupiteľa má byť Duchom Ježiša Krista. Celý ich život má byť nasmerovaný podľa tohto božského vzoru. Jeho Duch  ich má celkom oživovať a tak úplne preniknúť, aby sa prejavoval vo všetkých ich slovách a skutkoch, aby každá sestra mohla povedať s apoštolom: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20), aby sa tak v celom jej bytí zjavoval život Ježiša Krista“ (porov. Prvé pravidlá 1, III).

       Vo viere, v  spolupráci s Božou milosťou a na príhovor našej matky zakladateľky a podľa jej slov: „S láskou a dobrotou máte stretať všetkých ľudí, ktorí sú zverení do vašej starostlivosti. Pamätajte, že Boh skrz vás slúži im.“  sa snažíme robiť viditeľnou milosrdnú a vykupujúcu lásku Ježiša Krista cez:


Pastorálne:

- pastorácia mládeže

- apoštolát na Ukrajine

- Študentský domov Jozefínum (Maďarská provincia)

- Tamagno - ubytovanie pre pútnikov v Ríme (Maďarská provincia)

 

Pedagogické:

Materská škola Alžbetka, Spišská Nová Ves

Materská škola sv. Ladislava (Maďarská provincia)

divineredeemersisters.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=109

Stredná škola Theresianum (Rakúska provincia)

Kláštorná škola, Neusiedl/See (Rakúska provincia)

Škola Marianum, Steinberg (Rakúska provincia)

Kláštorná škola (Rakúska provincia)

Gymnázium sv. Margity (Maďarská provincia)

 

Charitatívne:

- apoštolát medzi chorými a zomierajúcimi na Slovensku

- Nemocnica Milosrdných bratov, Eisenstadt (Rakúska provincia)

- Nemocnica Milosrdných bratov, Graz/Eggenberg (Rakúska provincia)

- Nemocnica Milosrdných bratov, Salzburg (Rakúska provicnia)

- Dom Alžbety (Domov dôchodcov), Rechtniz (Rakúska provincia)

 

sociálne činnosti:

Krízové stredisko Alžbetka, Spišská Nová Ves

Útulok sv. Alžbety Durínskej (Uhorskej), Vrícko

Apoštolát s bezdomovcami v Občianskom združení Dobrý Pastier, Kláštor pod Znievom

Sociálny domov "Našej milej Panej", Piliscsaba (Maďarská provincia)

                          

Prihlásenie - pre sestry SDR

V stránke 116 hostí a nikto prihlásený

Návštevnosť

977605
DnesDnes355
VčeraVčera380
TýždeňTýždeň5086
MesiacMesiac22136