.

"Omni in re, semper, et ubique tantum Deum video, ipsum Deum." MAM

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa  

(Congregatio Sororum a Divino Redemptore – SDR) 


je apoštolsky činný rehoľný inštitút pápežského práva s verejnými doživotnými sľubmi.

Jej všeobecným cieľom je oslava Boha úsilím o dokonalú kresťanskú lásku v nasledovaní Krista na ceste evanjeliových rád (porov. CIC kán. 573).

Našim osobitným apoštolátom je urobiť viditeľnou milosrdnú a vykupujúcu lásku Ježiša Krista cez pastorálne, pedagogické, charitatívne a sociálne činnosti.

CHARIZMATICKÁ A SPIRITUÁLNA IDENTITA KONGREGÁCIE

Identita kongregácie
Sme veriace spoločenstvo žien, ktoré žije svoje rehoľné zasvätenie v jednoduchosti podľa evanjeliových rád a charizmy Matky Alfonzy Márie.
Chceme - otvorené voči Bohu a ľuďom - podľa vzoru Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa, prispievať k životu v plnosti pre všetkých bez rozdielu (porov. Jn 10, 10).
S pohľadom upriameným na Ježišov kríž chceme ostať citlivé na krehkosť a zraniteľnosť každého života, na túžbu človeka po zmysle života a jeho naplnení.
Chceme mať bezprostrednú účasť na živote ľudí v mnohostranne roztrieštenom svete a tým urobiť viditeľnou milosrdnú a vykupujúcu lásku Ježiša Krista.

 

Charizma kongregácie

Charizma kongregácie
Charizma Sestier Božského Vykupiteľa je zakorenená v charizme Matky Alfonzy Márie. Je pre nás darom aj pre prítomnosť. To pre nás znamená dávať celý svoj život do služby vykúpenia.
Mimoriadnou charizmou Matky Alfonzy Márie bolo:
- rozjímať o tajomstve vykúpenia,
- nechať sa týmto tajomstvom preniknúť,
- urobiť ho plodným v oblastiach apoštolátu.
Túto charizmu chceme zachovať, rozvíjať ju modlitbou, meditáciou a kontempláciou tajomstva vykúpenia a podávať ju ďalej.

Spiritualita kongregácie

Spiritualita kongregácie
Spiritualita je pre nás prežívanie viery v Božej milujúcej prítomnosti. Jeho spásonosný Duch účinkuje v nás a v živote iných.
Spolu s našou zakladateľkou Matkou Alfonzou Máriou pozeráme na Ježiša Krista, Vykupiteľa človeka. Jeho tvár objavujeme v našich sestrách v spoločenstve a vo všetkých ľuďoch, osobitne v trpiacich.
Silu pre našu službu vykúpenia v duchu zmierenia nachádzame v Eucharistii, v Božom Slove, v liturgii, v modlitbe a v úcte k Panne Márii.
Kontemplácia Kristovho utrpenia nás pobáda, aby sme pomáhali prebúdzať Božiu lásku v srdciach ľudí.

Apoštolát kongregácie

Poslanie - apoštolát kongregácie
Uvedomujeme si, že všetky stojíme v službe poslania, ktoré Kristus Vykupiteľ' zveril svojej Cirkvi. Naším špecifickým poslaním je ohlasovať všetkým ľuďom radostné posolstvo evanjelia a tak mať účasť na diele vykúpenia a byť prorockým znamením pre tento svet.
Chceme zmierňovať materiálnu a duchovnú biedu ľudí. Prostredníctvom sociálnej, charitatívnej, pastorálnej a pedagogickej činnosti poukazujeme na kresťanské princípy a hodnoty.
Je pre nás dôležité zasadzovať sa aj za spravodlivosť a pokoj a ochranu stvorenia.
Snažíme sa o dobré vzťahy s našimi laickými spolupracovníkmi. Staráme sa o ďalšie vzdelávanie sestier v každej oblasti, aby sme vedeli odpovedať na potreby a núdzu doby. Modlitba je prameňom nášho apoštolského pôsobenia.
Každá sestra Božského Vykupiteľa má svoje poslanie až do smrti a to v prijímaní ťažkostí veku, choroby a v apoštoláte modlitby.

 

Logo SDR

Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ, je Stredobodom našej Kongregácie, našich spoločenstiev a každej jednotlivej sestry. Kríž je v kruhových líniách prerušovaný, nie je úplne uzatvorený. Chce tak vyjadriť to, čo hovorí apoštol Pavol v liste Kolosanom 1, 24: „...a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu…"
Dva vzájomne prepletené kruhy naznačujú Božskú a ľudskú prirodzenosť Ježiša.

“Náš život je založený na Božej láske, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi. To nás uschopňuje žiť z tajomstva vykúpenia v radosti a slobode.” (K 6)

Farebné oblúky okolo kríža znázorňujú provincie a región našej kongregácie. Zelená je farbou Maďarskej provincie, z ktorej potom vznikli ďalšie provincie. Červená farba vyjadruje Rakúsku provinciu, modrá Slovenskú provinciu a oranžová/žltá symbolizuje Americký región SDR.

Prihlásenie - pre sestry SDR

V stránke 93 hostí a nikto prihlásený

Návštevnosť

942271
DnesDnes377
VčeraVčera1473
TýždeňTýždeň6435
MesiacMesiac24213